D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Tekstologii i Edytorstwa

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii polskiej,
 • posiadanie wykształcenia w kierunku edytorstwa naukowego (ukończenie studiów na kierunku edytorstwo lub ukończenie na studiach specjalizacji/specjalności edytorstwo, lub ukończenie podyplomowych studiów w zakresie edytorstwa),
 • bardzo dobra znajomość współczesnej problematyki edytorskiej, zwłaszcza zagadnień związanych z edycją polskich utworów z XIX i XX wieku (z uwzględnieniem wiedzy o zasobach archiwalnych mogących stanowić podstawę takich badań),
 • posiadanie w dorobku za lata 2018-2020 dwóch artykułów w czasopismach z wykazu MNiSW lub publikacji książkowej wydanej w wydawnictwie naukowym z listy MNiSW.

 

Dodatkowe atutu:

 • doświadczenie w pracy badawczej w zespołach realizujących projekty naukowe finansowane przez instytucje polskie lub zagraniczne (np. granty MNiSW),
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunku edytorstwo lub na specjalizacji/specjalności edytorskiej, lub na podyplomowych studiach w zakresie edytorstwa.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 7 lipca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 3 czerwca 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020, godz. 14:53 - Agnieszka Hunicz