D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Postępowania Cywilnego

w Instytucie Nauk Prawnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa,
 • biega znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka angielskiego,
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu postępowania cywilnego,
 • posiadanie przyjętej do druku lub opublikowanej roku 2020 monografii, której łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi 70 punktów; albo przyjętego do druku lub opublikowanego w roku 2020 artykułu, którego wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 70 punktów; albo przyjętych do druku lub opublikowanych dwóch artykułów, których łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 70 punktów,
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu postępowania cywilnego,
 • inne doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania prawa cywilnego procesowego (np. zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości na stanowisku sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego lub asystenta sędziego; wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy restrukturyzacyjnego lub komornika sądowego),
 • deklaracja gotowości afiliowania na KUL dorobku naukowego uzyskanego w okresie pracy na tej Uczelni.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 lipca 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 15 czerwca 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020, godz. 13:06 - Agnieszka Hunicz