D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZEGO (typu post-doc)

w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej

w Instytucie Psychologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie psychologii,

 2. doświadczenie w pracy w zespole badawczym zajmującym się procesami poznawczymi, udokumentowane publikacjami naukowymi w międzynarodowych prestiżowych czasopismach psychologicznych (szczególnie pożądane jest doświadczenia w badaniach nad poziomem przestrzennym i skalowaniem przestrzennym),

 3. zaawansowana znajomość statystyki i umiejętność korzystania z pakietu SPSS,

 4. udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii.

 

 

Opis zadań:

 1. Przeprowadzanie badań eksperymentalnych zaplanowanych w projekcie badawczym, pod nadzorem kierownika projektu.

 2. Aktualizacja literatury przedmiotu (związanej z tematem przeprowadzanych badań), tj. wyszukiwanie na bieżąco artykułów i książek dotyczących skalowania przestrzennego (opublikowanych poczynając od roku 2020), a także ich krytyczna analiza w kontekście zaplanowanych w projekcie badań eksperymentalnych i otrzymanych w nich wyników.

 3. Zarządzanie danymi badawczymi.

 4. Uczestnictwo w procesie analizy danych i pisaniu artykułów naukowych.

 5. Uczestnictwo w konferencjach naukowych i spotkaniach międzynarodowych (polsko-szwajcarskich).

 6. Zadania administracyjne.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,

 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 3. kwestionariusza personalnego kandydata,

 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,

 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,

 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,

 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

w terminie do dnia 23 stycznia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 23 grudnia 2020 r.

 

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2020, godz. 13:12 - Agnieszka Hunicz