D z i e k a n

Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZEGO

w  Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych,
 2. poparte publikacjami naukowymi doświadczenie w prowadzeniu badań w jednym z obszarów: biologia komórki, toksykologia, mechanizmy chorób lub immunologia (co najmniej dwie publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazach Web of Science za lata 2018-2020);
 3. znajomość oraz wykorzystanie technik separacyjnych i spektroskopowych, w szczególności metod chromatograficznych i spektrometrii masowej, w tym LC-MS, GC-MS, MALDI-TOF;
 4. samodzielność w przygotowaniu publikacji do anglojęzycznych czasopism naukowych, międzynarodowych wystąpień konferencyjnych;
 5. znajomość procesu przygotowania i złożenia wniosków grantowych do zewnętrznych instytucji, np. Narodowego Centrum Nauki;
 6. doświadczenie w zarządzaniu projektem badawczym w zakresie sporządzania raportów badań, koordynacji zamówień, prowadzenia dokumentacji finansowej,
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 8. samodzielność w prowadzeniu badań eksperymentalnych oraz doskonała organizacja codziennej pracy.

 

Dodatkowo, mile widziane będzie doświadczenie w prowadzeniu badań związanych z analizą jakościową i ilościową metabolitów komórkowych oraz toksyn, dobra znajomość zagadnień matematycznych w obszarach niezbędnych dla analizy i interpretacji wyników badań, a także umiejętność pracy w zespole i angażowanie się w popularyzowanie nauki.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,

w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 20 maja 2021 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021, godz. 14:09 - Agnieszka Hunicz