D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

w Instytucie Nauk Socjologicznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie nauki socjologiczne;
 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 4. posiadanie dorobku naukowego z zakresu socjologii, co najmniej 1 artykułu opublikowanego samodzielnie lub we współautorstwie (lub przyjętego do druku po pozytywnych recenzjach) w czasopiśmie z listy MEiN posiadającego co najmniej 70 pkt. oraz 2 artykułów opublikowanych samodzielnie lub we współautorstwie (lub przyjętych do druku po pozytywnych recenzjach) w czasopiśmie z listy MEiN posiadającego co najmniej 40 pkt.;
 5. doświadczenie w pracy naukowo-badawczej;
 6. doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z socjologią pracy, socjologią gospodarki, socjologią organizacji, socjologią Internetu
 7. co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych – samodzielna realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych w co najmniej 2 projektach badawczych, rekrutacja respondentów do zogniskowanych wywiadów grupowych w co najmniej 2 projektach badawczych, realizacja badań na podstawie ankiety audytoryjnej w co najmniej 1 projekcie badawczym, realizacja wywiadów CAPI w co najmniej 1 projekcie badawczym;
 8. podstawowe umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania do analiz przestrzennych RegioGraph;
 9. umiejętność tworzenia i aktualizowania stron internetowych; 
 10. doświadczenie międzynarodowe, co najmniej 1 pobyt zagraniczny w ramach stypendium naukowego; 
 11. gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 12. wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

Dodatkowe atutu:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne lub co najmniej wszczętego przewodu doktorskiego w dyscyplinie nauki socjologiczne.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lipca 2021 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 1 czerwca 2021 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2021, godz. 11:27 - Agnieszka Hunicz