D z i e k a n

Wydziału Filozofii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZEGO

(dwa etaty)

w ramach projektu w programie RID

 

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filozofii,

 2. doświadczenie naukowe w badaniach z zakresu filozofii, poświadczone publikacjami: artykułami w czasopismach z list MNiSW lub monografiami opublikowanymi w wydawnictwach z listy MNiSW,

 3. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. stanowisko: asystent badawczy,

 2. czas zatrudnienia: czas określony: 12 miesięcy,

 3. wymiar czasu pracy: pełny etat,

 4. wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi w KUL na wskazanym stanowisku,

 5. zadania: aktywne uczestniczenie w pracach naukowo-badawczych Wydziału Filozofii poprzez działalność publikacyjną (publikacja monografii lub artykułów w czasopismach z list MNiSW) oraz przygotowanie wniosku o grant badawczy w znaczącej instytucji polskiej lub międzynarodowej z afiliacją do Wydziału Filozofii.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,

 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 3. kwestionariusza personalnego kandydata,

 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,

 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,

 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,

 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Filozofii KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 grudnia 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 20 listopada 2020 r.

 

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020, godz. 16:33 - Agnieszka Hunicz