D z i e k a n

Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZEGO

w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych lub biologicznych,
 • poparte publikacjami naukowymi doświadczenie w prowadzeniu badań w jednym z obszarów: biologia komórki, toksykologia, mechanizmy chorób lub immunologia (co najmniej dwie publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazach Web of Science za lata 2018-2019);
 • znajomość oraz wykorzystanie technik separacyjnych i spektroskopowych, w szczególności metod chromatograficznych i spektrometrii masowej, w tym LC-MS, GC-MS, MALDI-TOF;
 • samodzielność w przygotowaniu publikacji do anglojęzycznych czasopism naukowych, międzynarodowych wystąpień konferencyjnych;
 • znajomość procesu przygotowania i złożenia wniosków grantowych do zewnętrznych instytucji, np. Narodowego Centrum Nauki;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektem badawczym w zakresie sporządzania raportów badań, koordynacji zamówień, prowadzenia dokumentacji finansowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • samodzielność w prowadzeniu badań eksperymentalnych oraz doskonała organizacja codziennej pracy.

 

Dodatkowo, mile widziane będzie doświadczenie w prowadzeniu badań związanych z analizą jakościową i ilościową metabolitów komórkowych oraz toksyn, dobra znajomość zagadnień matematycznych w obszarach niezbędnych dla analizy i interpretacji wyników badań, a także umiejętność pracy w zespole i angażowanie się w popularyzowanie nauki.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,

w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 października 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 17 sierpnia 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2020, godz. 08:59 - Agnieszka Hunicz