D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

w Instytucie Nauk o Sztuce

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora;
 2. wykształcenie kierunkowe z zakresu muzykologii lub pokrewne;
 3. udokumentowany dorobek naukowy z dyscypliny nauki o sztuce;
 4. posiadanie za lata 2021-2022 artykułu w czasopiśmie z wykazu MEiN za co najmniej 100 punktów lub dwóch artykułów w czasopismach, z czego jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej;
 5. predyspozycje do pracy naukowej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim;
 6. zainteresowania naukowe zgodne z planem badawczym Katedry Badań nad Monodią i Polifonią Religijną.

Kryteria dodatkowe:

 1. certyfikat ze znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 2. certyfikowane szkolenia w zakresie pisania tekstów naukowych.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji, konferencji i realizowanych projektów badawczych,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. CN-207lub drogą elektroniczną na adres: wnh@kul.pl

w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 lipca 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 1 czerwca 2023 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2023, godz. 13:50 - Agnieszka Hunicz