D z i e k a n

Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

w Instytucie Nauk Teologicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy na okres

 od 1 października 2022 do 30 września 2023

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk teologicznych, w subdyscyplinie teologia moralna;
 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 4. posiadanie dorobku naukowego z nauk teologicznych (zwłaszcza z zakresu teologii moralnej): co najmniej 2 monografii z zakresu nauk teologicznych wydanych w wydawnictwach listy MEiN (80 pkt), oraz przynajmniej 5 artykułów opublikowanych w czasopismach punktowanych z listy MEiN, przypisanych do dziedziny nauk teologicznych, w tym posiadających co najmniej 20 punktów oraz artykułów naukowych w pracach zbiorowych lub innych czasopismach naukowych, a także przynajmniej 5 wystąpień na krajowych konferencjach naukowych, 
 5. doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej;
 6. wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:  

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin w formie papierowej lub drogą elektroniczną wraz ze skanami dokumentów na adres: wt@kul.pl w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 września 2022 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

           

 

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022, godz. 13:08 - Agnieszka Hunicz