Dziekan

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA NAUKOWEGO

w Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN

w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań dotyczących bakterii gram–ujemnych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach bakterii z rodziny Enterobacteriaceae,
 • doświadczenie w identyfikacji bakterii metodami molekularnymi, biochemicznymi, immunologicznymi i mikroskopowymi,
 • doświadczenie w prowadzeniu hodowli bakterii,
 • udział w stażach naukowych i/lub uzyskane stypendia naukowe w uznanych ośrodkach badawczych,
 • doświadczenie w zakresie organizacji pracy naukowej, pozyskiwania środków na badania i organizowania współpracy międzynarodowej,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w opracowywaniu metod hodowli mikroorganizmów w bioreaktorach,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

 

Kandydaci powinni złożyć:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego,
 5. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej,
 6. wykaz publikacji,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin, w terminie do dnia 31.03.2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.04.2014 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkania.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

Lublin, dnia 27 stycznia 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2014, godz. 14:19 - Agnieszka Hunicz