K I E R O W N I K

Pracowni Badań nad Dziejami KUL

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA (pracownik naukowy)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,
 • posiadanie umiejętności w zakresie edycji źródeł,
 • dorobek naukowy w zakresie historii XX wieku,
 • udokumentowane kompetencje organizacyjne,
 • doświadczenie w przygotowywaniu tekstów do publikacji w formie elektronicznej i tradycyjnej,
 • posiadanie umiejętności w dziedzinie zastosowań nowoczesnych technologii (w tym informatycznych) i specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w pracy wydawniczej, technik redakcyjnych),
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • udział w projektach badawczych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. wykazu publikacji, konferencji, działań organizacyjnych,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 25 lutego 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 lutego 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 24 stycznia 2019 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2019, godz. 15:20 - Agnieszka Hunicz