Dziekan

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Instytucie Biotechnologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny,
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
 • posiadania udokumentowanego istotnego dorobku naukowego,
 • posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • posiadanie aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej
  w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi,
 • posiadanie czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i
   doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. wykazu publikacji, udziału w konferencjach, działań organizacyjnych,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 września 2019 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkania.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Lublin, dnia 23 lipca 2019 r.

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019, godz. 09:14 - Katarzyna Kulczycka