Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze Językoznawstwa Historycznego i Stosowanego

w Instytucie Filologii Angielskiej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – językoznawstwo angielskie, najlepiej nadany przez polską uczelnię,
 • specjalizacja w zakresie fonologii historycznej języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem fonologii okresu staroangielskiego i średnioangielskiego,
 • biegła znajomość gramatyki historycznej języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem okresu staroangielskiego oraz średnioangielskiego,
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci co najmniej 15 publikacji z zakresu fonologii historycznej języka angielskiego,
 • przynajmniej piętnastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania historii języka angielskiego, teorii zmian fonologicznych, semantyki historycznej i kompetencje w zakresie językoznawstwa ogólnego oraz fonetyki i fonologii, w tym fonologii rządu,
 • bogate doświadczenie w zakresie promotorstwa prac dyplomowych,
 • doświadczenie w pracy nad historycznymi tłumaczeniami psalmów na język angielski i w pracy z innymi korpusami historycznymi,
 • dorobek organizacyjny oraz doświadczenie w pracy pozadydaktycznej ze studentami,
 • wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie komercjalizacji wiedzy i praktyki dydaktycznej (doświadczenie w organizowaniu studiów niestacjonarnych/podyplomowych, kursów i szkoleń prowadzonych w języku angielskim dla odbiorców polskich i zagranicznych).

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Księdza Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. autoreferat przedstawiający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz organizacyjnej wraz z wykazem publikacji,
 4. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 5. odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej,
 6. odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora w zakresie doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – językoznawstwo angielskie,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku wygrania konkursu,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów filologia niderlandzka w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 31 maja 2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 czerwca 2014 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

Lublin, dnia 7 maja 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2014, godz. 08:23 - Agnieszka Hunicz