D z i e k a n
Wydziału Nauk Społecznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Katedrze Polityki Gospodarczej
w Instytucie Ekonomii i Zarządzania


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

• posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego z dziedziny nauk ekonomicznych,
• doświadczenie w pracy dydaktycznej,
• znaczący dorobek naukowy,
• biegła znajomość języka polskiego,
• dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:


1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
2. życiorys/CV,
3. odpis dyplomu stopnia naukowego doktora habilitowanego z dziedziny nauk  

    ekonomicznych,
4. informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji ,
5. kwestionariusz osobowy,
6. kserokopia dowodu osobistego,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku ekonomia (w przypadku wygrania konkursu),
8. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2014 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na jednoznaczne podjęcie decyzji.


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.


Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)


Lublin, dnia 04.06.2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2014, godz. 11:41 - Agnieszka Hunicz