D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

 w Katedrze Psychologii Klinicznej

w Instytucie Psychologii  

 

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia,
 • doświadczenie naukowo-badawcze udokumentowane dorobkiem publikacyjnym z zakresu psychologii klinicznej,
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługiwania programów statystycznych SPSS lub STATISTICA.

 

            Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys/CV,
 3. odpis dyplomu stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5.  informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku psychologia (w przypadku wygrania konkursu),
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 30 maja 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2014 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na jednoznaczne podjęcie decyzji.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Lublin, dnia  01.04.2014 r.

 

 

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, godz. 08:36 - Agnieszka Hunicz