Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Katedrze Sinologii

w Instytucie Filologii Klasycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii chińskiej – sinologii,
  • udokumentowany dorobek naukowy – preferencja badań w zakresie kultury chińskiej.

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
  2. curriculum vitae
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. odpis dyplomu doktora,
  5. wykaz publikacji,
  6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do 11 czerwca 2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2014 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

 

Lublin, 19 maja 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2014, godz. 12:20 - Agnieszka Hunicz