Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne ds. wsparcia technicznego

w Dziale Teleinformatycznym

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: informatyka, teleinformatyka);
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • dobra znajomość obsługi systemów operacyjnych rodziny MS Windows na poziome administracyjnym;
 • znajomość programów pakietu MS Office;
 • podstawowa znajomość zagadnień sieci LAN/WAN;
 • ogólna znajomość sprzętu komputerowego poparta praktyką w rozwiązywaniu problemów sprzętowych oraz programowych.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • bezpośrednie wsparcie użytkowników w obszarze IT (oprogramowanie i sprzęt);
 • obsługa incydentów i wniosków o usługę pochodzących od użytkowników;
 • instalacja oraz konfiguracja oprogramowania w środowisku Windows;
 • wsparcie użytkowników w zakresie pakietu MS Office;
 • opieka nad sprzętem komputerowym i peryferiami;
 • czynny udział w projektach modernizacji środowiska IT;
 • utrzymywanie standardów bezpieczeństwa;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 15 lipca 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL)

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019, godz. 12:05 - Katarzyna Kulczycka