Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne ds. zakupów

w Dziale Teleinformatycznym

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: prawo, teleinformatyka);
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
 • wiedza i umiejętność w zakresie negocjacji handlowych;
 • znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • umiejętność opracowywania raportów.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • pozyskiwanie i weryfikacja ofert od dostawców, prowadzenie wyceny oraz dostępności produktów;
 • składanie zamówień do dostawców oraz kontrola nad procesem ich realizacji;
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych z kontrahentami;
 • kompleksowe prowadzenie procesu zakupu;
 • współpraca z Klientem wewnętrznym w zakresie opracowania specyfikacji, analiz rynkowych i adekwatnych zapytań ofertowych oraz sposobów realizacji procesu zakupu;
 • czynny udział w negocjacjach z dostawcami;
 • nadzór nad procesem obiegu dokumentów zakupowych;
 • organizacja i kontrola procesu przygotowywania umów do zatwierdzania oraz prowadzenie rejestru i archiwum umów Działu;
 • inicjowanie projektów oszczędnościowych i ich realizacja;
 • koordynacja działań niezbędnych do płynnej realizacji strategii zakupowej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 15 lipca 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL)

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019, godz. 10:30 - Katarzyna Kulczycka