Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne

w Dziale Administracji Obiektami, Sekcja ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową

 

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Word i Excel) oraz praktyczna znajomość obsługi urządzeń biurowych (np. skaner);
 • znajomość przepisów PZP;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
 • umiejętność obsługi klientów oraz dobrej komunikacji w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych dostosowanych do oczekiwań studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zakresie planowania zajęć dydaktycznych;
 • znajomość systemu rezerwacji w bazie S4A;
 • znajomość systemu informatycznego KUL w zakresie jego dostosowania do potrzeb zarządzania salami.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących zakresu zadań realizowanych na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową (tel. 81 445 32 15).

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 18 lutego 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 15:16 - Katarzyna Kulczycka