Lublin, 2 września 2019 r.

RSP-128/19

 

Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne

w Dziale Organizacyjno – Prawnym

(umowa na zastępstwo)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • preferowane ukończenie jednej z aplikacji prawniczych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym,
 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 20 września 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2019, godz. 15:23 - Katarzyna Kulczycka