Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne

w Dziale Spraw Pracowniczych

 

(umowa na czas określony w celu zastąpienia nieobecnego pracownika)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawo lub administracja;
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • dokładność i sumienność;
 • zdolność szybkiego uczenia się;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Word i Excel).

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • minimum 3-letni staż pracy w dziale spraw pracowniczych,
 • znajomość struktury Uniwersytetu oraz zasad funkcjonowania uczelni wyższych,
 • znajomość programu Płatnik,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub kursy, szkolenia
  i inne studia podyplomowe związane z obszarem kadrowym.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 20 lutego 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019, godz. 13:20 - Katarzyna Kulczycka