Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na

stanowisko administracyjne w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dokładność i sumienność,
 • uczciwość i odpowiedzialność,
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego,
 • doświadczenie w pracy w ośrodkach akademickich.

Osoba na stanowisku administracyjnym będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • obsługę studentów w zakresie świadczeń stypendialnych,
 • przygotowanie dokumentów o stypendia na posiedzenia komisji,
 • kontrolę wniosków i dokumentacji o stypendia pod względem merytorycznym i formalnym,
 • wprowadzanie do bazy KUL S4A danych niezbędnych do obsługi stypendiów,
 • przygotowanie decyzji komisji,
 • sporządzanie list wypłat stypendiów i sprawdzanie ich poprawności,
 • prowadzenie korespondencji listownej i e-mailowej,
 • przygotowywanie akt do archiwum.

  

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 5 lipca 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019, godz. 09:43 - Katarzyna Kulczycka