Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne

w Dziale Zamówień Publicznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne oraz ukończone kursy dotyczące prawa zamówień

 • co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu pod względem formalno-prawnym postępowań w sprawie zamówień publicznych

 • doświadczenie w prowadzeniu procedur na roboty budowlane oraz na usługi z branży budowlanej

 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office)

 • samodzielność i dobra organizacja pracy

 • skrupulatność i odpowiedzialność

 • umiejętność negocjacji

 • opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu

 • zdolność analitycznego myślenia

 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji

 

Dodatkowym atutem będą:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

 • ukończone szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,

 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 • kwestionariusza personalnego kandydata,

 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141) w godz. 7.30 – 15.00

do dnia 31 stycznia 2014 r.

 

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2014, godz. 11:25 - Małgorzata Mroczek