Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs
na stanowisko administracyjne
w Dziale Zamówień Publicznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne oraz ukończone kursy dotyczące prawa zamówień,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu pod względem formalno-prawnym postępowań w sprawie zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office),
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • skrupulatność i odpowiedzialność,
 • umiejętność negocjacji,
 • opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.

Dodatkowym atutem będą:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • ukończone szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu procedur na roboty budowlane oraz na usługi z branży budowlanej.


Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych
(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)
lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Dział Spraw Pracowniczych,
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
do dnia 13 czerwca 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2014, godz. 12:31 - Małgorzata Mroczek