Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne
w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych

w Dziale Współpracy z Zagranicą

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie: studia wyższe magisterskie,
 • biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1) potwierdzona certyfikatem CAE lub dyplomem ukończenia fil. angielskiej/lingwistyki stosowanej,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” i pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziana dobra znajomość języka hiszpańskiego (co najmniej poziom B1),
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 

 

Zakres zadań na ww. stanowisku:

 • obsługa administracyjna wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+,
 • prowadzenie dokumentacji wewnętrznej, rekrutacja, bieżący nadzór i zarządzanie funduszami na wyjazdy pracowników,
 • obsługa administracyjna w zakresie organizacji mieszanych kursów intensywnych (BIP) w ramach programu Erasmus+,
 • kontakt z uczelniami zagranicznymi,
 • promocja działań w ramach projektu.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 20 sierpnia 2021 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2021, godz. 14:50 - Katarzyna Kulczycka