Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne

w Sekcji Rachuby Płac

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: finanse i rachunkowość, ekonomiczne, administracyjne, zarządzanie i marketing,
 • staż pracy minimum 3 lata,
 • doświadczenie co najmniej roczne w pracy na stanowisku w obszarze płac,
 • praktyczna znajomość zagadnień płacowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych, szczególnie MS Excel,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • dokładność i sumienność,
 • uczciwość i odpowiedzialność,
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość programu Płatnik,
 • ukończone kursy specjalistyczne w obszarze płac,
 • doświadczenie w pracy w dziale płac w ośrodkach akademickich,
 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych kadrowo-płacowych,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Osoba na stanowisku administracyjnym będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • naliczanie wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych, świadczeń z ubezpieczeń społecznych, stypendiów, realizowanie potrąceń,
 • przygotowywanie plików przelewów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT,
 • obsługę programu Płatnik,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń płatnika składek Z-3, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 i innych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 30 września 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL)

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019, godz. 09:37 - Katarzyna Kulczycka