Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne

w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej

(w wymiarze 1/2 etatu)

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe, preferowane: administracyjne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych;
 • umiejętność redagowania tekstów, w tym również stron internetowych;
 • znajomość zagadnień związanych z procesami kształcenia;
 • umiejętność skutecznej komunikacji;
 • dokładność i sumienność;
 • samodzielność i dyspozycyjność;
 • odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym;
 • znajomość innych języków obcych.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 3 listopada 2020 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, godz. 12:19 - Katarzyna Witek