Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne

w Uniwersyteckim Centrum Rozwijania Kompetencji

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 • co najmniej rok doświadczenia w realizacji projektów UE,
 • znajomość języka obcego,
 • doświadczenie w działaniach promocyjnych, marketingowych,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność i sumienność,
 • opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 Dodatkowym atutem będzie:

 

 • doświadczenie w pracy przy procesie rekrutacji i promocji
 • znajomość obsługi bazy S4A.

 

Zakres zadań:

 • Obsługa administracyjna słuchaczy studiów podyplomowych w tym prowadzenie indeksu elektronicznego, prowadzenie akt osobowych słuchaczy, oraz wydawanie zaświadczeń.
 • Współpraca z kierownikami studiów podyplomowych.
 • Obsługa procesu rekrutacji na studia podyplomowe.
 • Prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych, w tym umowy i rachunki za prowadzenie zajęć oraz obsługa S4A w zakresie programów studiów i powierzeń zajęć.
 • Przygotowywanie sprawozdań i zestawień dotyczących studiów podyplomowych.
 • Udostępnianie na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń lub droga mailową informacji na temat planu studiów i harmonogramu zajęć, wysokości opłat, treści i zmian regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz wzorów dokumentów.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce.
 • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi KUL w celu realizacji wspólnych zadań.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska nieobjętych niniejszym zakresem.
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
 • Obsługę logistyczną szkoleń i warsztatów, w tym przygotowywanie harmonogramów (układanie planów zajęć, weryfikację i nanoszenie zmian), rezerwację i przygotowanie sal na zajęcia.
 • Prowadzenie rekrutacji uczestników kursów/szkoleń i monitorowanie frekwencji.
 • Zbieranie niezbędnych dokumentów od wykładowców/trenerów i innych osób biorących udział w realizacji różnych form zajęć szkoleniowych.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 31 sierpnia 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Anna Borkowska
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019, godz. 09:15 - Anna Borkowska