D z i e k a n

Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZEGO

w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej

w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku chemia,
 • współautorstwo/autorstwo w minimum trzech publikacjach naukowych obejmujących tematykę fizykochemii powierzchni lub elektrochemii ujętych w międzynarodowej bazie Scopus lub Web of Science w dyscyplinie nauk chemicznych,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • wysoka sprawność manualna w zakresie technik laboratoryjnych,
 • znajomość technik elektorchemicznych (woltamperometria cykliczna),
 • umiejętność obsługi galwanostatu/potencjostatu,
 • znajomość technik: mikroskopii sił atomowych, profilometrii optycznej,
 • biegłość w wykonywaniu obliczeń chemicznych,
 • umiejętność pracy z programami MS Office, Origin,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w literaturze naukowej oraz komunikację,
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych poparte wystąpieniami,
 • doświadczenie w przygotowaniu posterów/referatów na naukowe konferencje krajowe i zagraniczne.

 

Wymagania pożądane:

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk chemicznych,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach i stażach naukowych,
 • zaangażowanie w pracę/popularyzowanie nauki,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • otwartość,
 • bezkonfliktowość.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,

w terminie do dnia 22 września 2020

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 września 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020, godz. 09:38 - Agnieszka Hunicz