D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Badań nad Sztuką od Starożytności do Współczesności  

w Instytucie Nauk o Sztuce

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra historii sztuki,
 • biegła znajomość co najmniej jednego języka konferencyjnego (angielski, niemiecki lub francuski),
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu sztuki nowoczesnej i teorii sztuki, w tym publikacje naukowe w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus lub innych czasopismach notowanych w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz publikacje w językach obcych,
 • udział w konferencjach naukowych, w tym w zagranicznych,
 • dobra znajomość zagadnień sztuki nowoczesnej i teorii sztuki,
 • udokumentowane zarządzanie instytucją kultury
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej i pracy organizacyjnej,
 • posiadanie przyjętej do druku lub opublikowanej w 2020 r. monografii, której łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 70 punktów; albo przyjętego do druku lub opublikowanego w 2020 r. artykułu, którego wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów; albo opublikowanych dwóch artykułów, których łączna  wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów.

 

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki (nauki o sztuce).

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 28 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2020, godz. 12:03 - Agnieszka Hunicz