D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Ekonometrii i Statystyki

Instytutu Ekonomii i Finansów KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Warunki konkursu zgłaszane przez Instytut Ekonomii i Finansów:

 

1. posiadanie tytułu zawodowego magistra ekonomii

2. biegła znajomość języka polskiego

3. dobra znajomość języka angielskiego

 

Dodatkowym atutem będą:
1. posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia

2. publikacje z zakresu ekonometrii lub statystki

 

Wymagane dokumenty:

  1.  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora KUL

  2.  życiorys naukowy/CV

  3.  odpis dyplomu magistra ekonomii

  4.  informacja o dorobku naukowym

  5.  kwestionariusz osobowy

  6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku ekonomia, w przypadku wygrania konkursu

  7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku wygrania konkursu

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,   Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 10 września 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 września 2020r. Objęcie stanowiska nastąpi od dnia 1 października 2020r.

Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na jednoznaczne podjęcie decyzji.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Na CV należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

 

Autor: Aleksandra Szymanik
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2020, godz. 09:04 - Aleksandra Szymanik