D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Językoznawstwa Germańskiego

w Instytucie Językoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii germańskiej;
 • udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje naukowe w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus lub innych czasopismach notowanych w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; preferowani będą kandydaci z dorobkiem z zakresu językoznawstwa kognitywnego i kontrastywnego;
 • minimum 2 publikacje w czasopismach z listy MNiSW za lata 2018-2020;
 • plan badań naukowych uwzględniający złożenie do wysoko punktowanych czasopism lub wydawnictw publikacji z wynikami badań;
 • udział w konferencjach naukowych;
 • zainteresowania badawcze zgodne z planem badawczym Katedry Językoznawstwa Germańskiego w zakresie językoznawstwa porównawczego i kognitywnego, a w szczególności obejmujące analizę dyskursu, badania nad ramą konceptualną, metaforą konceptualną, amalgamatem konceptualnym, toposami argumentacyjnymi, konceptami o charakterze aksjologicznym.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                            

w terminie do dnia 9 lipca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 10 czerwca 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020, godz. 07:36 - Agnieszka Hunicz