D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

w Instytucie Nauk Socjologicznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra;
 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 4. posiadanie dorobku naukowego z zakresu socjologii, co najmniej 1 artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy MEiN przypisanym do dyscypliny nauk socjologicznych posiadającego co najmniej 100 pkt. oraz monografii wydanej w wydawnictwie z tej listy;
 5. doświadczenie w pracy naukowo-badawczej;
 6. doświadczenie międzynarodowe, co najmniej 6 miesięczny pobyt zagraniczny; 
 7. gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 8. wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

Dodatkowe atuty:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia),
 2. doświadczenie w pracy naukowo-badawczej o charakterze międzynarodowym.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 18 marca 2021 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2021, godz. 09:59 - Agnieszka Hunicz