D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Kultur i Literatur Romańskich

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra italianistyki (filologii włoskiej) lub filologii romańskiej ze specjalnością w zakresie języka włoskiego;
 2. znajomość języka włoskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć akademickich w tym języku;
 3. dobra znajomość kultury i obyczajów współczesnych Włoch;
 4. dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, w tym wymóg posiadania:
 • przyjętej do druku lub opublikowanej w 2020 r. monografii, której łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości naukowej wynosi minimum 80 punktów, albo
 • przyjętego do druku lub opublikowanego w 2020 r. artykułu, którego wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów, albo
 • przyjętych do druku lub opublikowanych dwóch artykułów, których łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów.
 1. doświadczenie w pracy nauczycielskiej: umiejętność prowadzenia zajęć z historii literatury włoskiej, szeroko pojętej praktycznej nauki języka włoskiego jako obcego (gramatyka, konwersacja, redakcja tekstu, sprawności zintegrowane) na wszystkich poziomach nauczania oraz zajęć z cywilizacji i realioznawstwa współczesnych Włoch.

 

 

 

Dodatkowe atuty:

 • uprawnienia do certyfikowania kompetencji w zakresie języka włoskiego, osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, olimpiady, konkursy), predyspozycje do pracy naukowej (ewentualne osiągnięcia);
 • wskazanie w planie działalności naukowej co najmniej jednego artykułu w czasopiśmie z listy ministerstwa lub monografii, który/a zostanie opublikowany/a w okresie zatrudnienia.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
 2. czas zatrudnienia: czas określony
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi na KUL na wskazanym stanowisku
 5. zadania: badania naukowe z zakresu literaturoznawstwa; prowadzenie zajęć na kierunkach italianistyka, filologia romańska

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                            

w terminie do dnia 5 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 4 września 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2020, godz. 09:33 - Agnieszka Hunicz