D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Literatury Niderlandzkiej

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii niderlandzkiej;
 2. biegła znajomość języka niderlandzkiego w mowie i piśmie;
 3. bardzo dobra znajomość literatury i kultury niderlandzkiego obszaru językowego;
 4. posiadanie dorobku naukowego w postaci:
 • przyjętej do druku lub opublikowanej w 2020 r. monografii, której łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości naukowej wynosi minimum 70 punktów, albo
 • przyjętego do druku lub opublikowanego w 2020 r. artykułu, którego wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów, albo
 • przyjętych do druku lub opublikowanych dwóch artykułów, których łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów.

 

Dodatkowe atuty

 1. doświadczenie w nauczaniu języka niderlandzkiego na najwyższych poziomach zaawansowania;
 2. poświadczony udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie nauczania języka niderlandzkiego;
 3. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

 

Warunki zatrudnienia:

 1. stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
 2. czas zatrudnienia: czas określony
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi na KUL na wskazanym stanowisku
 5. zadania: prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka niderlandzkiego, stylistyki i translatoryki niderlandzkiej oraz literatury i kultury krajów niderlandzkiego obszaru językowego, aktywne uczestnictwo w pracach Katedry Literatury Niderlandzkiej związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną oraz popularyzacją wiedzy o literaturze i kulturze niderlandzkiej.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 4 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 14 lipca 2020 r.

 

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020, godz. 07:55 - Agnieszka Hunicz