D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii rosyjskiej lub filologii słowiańskiej ze specjalnością w zakresie języka rosyjskiego;
 2. znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć akademickich w tym języku oraz biegłej znajomości drugiego języka wschodniosłowiańskiego (ukraińskiego/białoruskiego);
 3. dobra znajomość literatury i kultury rosyjskiej;
 4. dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, w tym wymóg posiadania:
  1. artykułu za co najmniej 70 punktów MEN, albo
  2. dwóch artykułów (w tym jeden za 40 punktów), albo
  3. monografii.
 5. doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich: umiejętność prowadzenia zajęć z szeroko pojętej praktycznej nauki języka rosyjskiego jako obcego (konwersacja, analiza i kompozycja tekstu, komunikacja pisemna, sprawności zintegrowane) na wszystkich poziomach nauczania oraz zajęć z realioznawstwa wschodniosłowiańskiego;
 6. wskazanie w planie działalności naukowej co najmniej jednego artykułu w czasopiśmie z listy ministerstwa lub monografii, który/a zostanie opublikowany/a w okresie zatrudnienia.

 

 

Dodatkowe atuty:

 1. osiągnięcia w pracy organizacyjnej (konkursy, konferencje, działania promocyjne),
 2.  predyspozycje do pracy naukowej (ewentualne osiągnięcia),
 3. dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Warunki zatrudnienia:

 1. stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
 2. czas zatrudnienia: czas określony 1 października 2022 – 30 września 2023 r.
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi na KUL na wskazanym stanowisku
 5. zadania: badania naukowe z zakresu literaturoznawstwa; prowadzenie zajęć na kierunku lingwistyka stosowana

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji, konferencji i realizowanych projektów badawczych,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. GG-145                            

w terminie do dnia 19 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2022 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 20 czerwca 2022 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022, godz. 09:13 - Agnieszka Hunicz