D z i e k a n

Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki

w Instytucie Nauk Teologicznych

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie teologii,

 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,

 3. posiadanie dorobku naukowego dotyczącego problematyki z zakresu biblistyki, w tym wymóg posiadania:

 • przyjętej do druku lub opublikowanej w roku 2020 monografii, której łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 70 punktów, albo

 • przyjętego do druku lub opublikowanego w roku 2020 artykułu, którego wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów, albo

 • opublikowanych dwóch artykułów, których łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów,

 1. posiadanie aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Warunki zatrudnienia:

 • stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny

 • czas zatrudnienia: czas określony, 12 miesięcy

 • wymiar czasu pracy: pełny etat

 • wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi w KUL na wskazanym stanowisku.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,

 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 3. kwestionariusza personalnego kandydata,

 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,

 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,

 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,

 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów

 9. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: int@kul.pl lub w Sekretariacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

w terminie do dnia 18 listopada 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 listopada 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 19 października 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2020, godz. 08:55 - Agnieszka Hunicz