Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Obligatoryjne:

 1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub humanistyki cyfrowej
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć akademickich w tym języku;
 3. dorobek naukowy w tym także w zakresie badań nad literaturą cyfrową;
 4. posiadania w dorobku dwóch artykułów w czasopismach z listy MNiSW (w tym jednego z lat 2018-20);
 5. kompetencje w zakresie znajomości technologii cyfrowej i jej zastosowań do badań naukowych;
 6. działalność w obszarze literackiej kultury cyfrowej i nowych mediów
 7. udział w konferencjach naukowych;
 8. doświadczenie dydaktyczne w zakresie zajęć dotyczących zagadnień kultury cyfrowej
 9. plan działalności naukowej, uwzględniający problematykę badań teoretycznych z zakresu związków literatury i technologii cyfrowej;
 10. wskazanie w planie działalności naukowej dwóch artykułów w czasopismach z listy ministerstwa (w tym jednego za min. 70 pkt.) lub artykułu (za min. 70 pkt.) i monografii, które zostaną opublikowane w okresie zatrudnienia.

 

Nieobligatoryjne:

 1. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo ( najlepiej o tematyce teoretycznoliterackiej lub z zakresu humanistyki cyfrowej);
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystania nowych mediów w kulturze;

 

Warunki zatrudnienia:

 1. stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
 2. czas zatrudnienia: czas określony
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi na KUL na wskazanym stanowisku
 5. zadania: badania nad przemianami technologicznymi we współczesnej kulturze literackiej oraz nad implantacją technologii cyfrowej do przedsięwzięć naukowych; prowadzenie zajęć na kierunkach filologia polska, humanistyka cyfrowa

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. GG-145

w terminie do dnia 10 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkania.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2020, godz. 09:05 - Katarzyna Kulczycka