D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, historii lub pokrewnych;
 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 4. posiadanie wartościowego dorobku naukowego dotyczącego problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych co najmniej przyjęte do druku 2 artykuły  (wartość punktowa każdego z nich wynosi co najmniej 40 pkt) lub międzynarodowego bezpieczeństwa albo potencjału w tym zakresie (preferowane obszary zainteresowań: Europa Środkowa i Wschodnia, polityka pamięci w państwa Europy Środkowej i Wschodniej, integracja europejska, bezpieczeństwo energetyczne i podobne);
 5. doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, mile widziane także o charakterze międzynarodowym (publikacje i udział w konferencjach z referatami);
 6. gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim na kierunkach stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia;
 7. wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 lipca 2021 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 14 czerwca 2021 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021, godz. 12:56 - Agnieszka Hunicz