D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

w Instytucie Historii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra historii;
 2. specjalizacja w zakresie nauk pomocniczych historii;
 3. umiejętności i doświadczenia w zakresie edytorstwa źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych;
 4. kompetencje związane z przekładem średniowiecznych tekstów łacińskich na j. polski;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. znajomość języka angielskiego;
 7. posiadanie dorobku naukowego w postaci:
 • przyjętej do druku lub opublikowanej w 2020 r. monografii, której łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości naukowej wynosi minimum 70 punktów, albo
 • przyjętego do druku lub opublikowanego w 2020 r. artykułu, którego wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów, albo
 • przyjętych do druku lub opublikowanych dwóch artykułów, których łączna wartość punktowa określona na potrzeby ewaluacji działalności naukowej wynosi minimum 40 punktów.;

 

Dodatkowe atuty:

 1. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia;
 2. wykształcenie w zakresie filologii klasycznej;
 3. osiągnięcia w pracy dydaktycznej;
 4. predyspozycje do pracy naukowej i ewentualne osiągnięcia na tym polu;
 5. gotowość do udziału w konferencjach i stażach naukowych, w tym międzynarodowych.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
 2. czas zatrudnienia: czas określony
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi na KUL na wskazanym stanowisku
 5. zadania: prowadzenie zajęć z nauk pomocniczych historii, języka łacińskiego i specjalizacji pedagogicznej i archiwalnej, aktywne uczestnictwo w pracach Katedry Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną oraz popularyzacją wiedzy historycznej.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 września 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 21 lipca 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2020, godz. 13:20 - Agnieszka Hunicz