D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Językoznawstwa Romańskiego

w Instytucie Językoznawstwa

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii hiszpańskiej, hispanistyki, iberystyki lub filologii romańskiej ze specjalizacją hiszpańską;
 2. znajomość języka hiszpańskiego co najmniej na poziomie C1;
 3. posiadanie uprawnień do nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

 

 

Dodatkowe atuty:

 1. doświadczenie w pracy dydaktycznej: umiejętność prowadzenia zajęć z szeroko pojętej praktycznej nauki języka hiszpańskiego jako obcego (gramatyka, konwersacja, redakcja tekstu, sprawności zintegrowane) na wszystkich poziomach nauczania, zajęć z cywilizacji i realioznawstwa współczesnej Hiszpanii i krajów hiszpańskiego obszaru językowego;
 2. uprawnienia do certyfikowania kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego;
 3. osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, olimpiady, konkursy);
 4. predyspozycje do pracy naukowej (publikacje naukowe, inne osiągnięcia naukowe).

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. szczegółowy spis dodatkowych osiągnięć dydaktycznych,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. GG 145

w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023, godz. 12:49 - Agnieszka Hunicz