D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji

w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • biegła znajomość języka polskiego,
 • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra zarządzania lub ekonomii z oceną bardzo dobrą na dyplomie,
 • aktywność badawcza w latach 2016 -2019 realizowana w trakcie studiów lub po ich ukończeniu,
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim na kierunku zarządzanie,
 • gotowość do prowadzenia między innymi zajęć z przedmiotów dotyczących wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu.

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub w dyscyplinie pokrewnej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                            

w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 lipca 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 3 czerwca 2020 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020, godz. 14:39 - Agnieszka Hunicz