D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA NAUKOWEGO

w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej

w Instytucie Psychologii

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki, fizyki lub matematyki
 • doświadczenie w programowaniu w środowiskach C++, MatLab, Java,
 • pełna znajomość systemów Windows i Linux,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu przetwarzania sygnałów, w szczególności sygnałów biologicznych,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • predyspozycje do pracy zadaniowej, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora KUL,
 2. życiorys/CV,
 3. odpis dyplomu magisterskiego,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 10 lutego 2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 lutego 2014 r. Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 marca 2014 r.

 

Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na jednoznaczne podjęcie decyzji.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

 

Lublin, dnia 28.01.2014 r.

 

 

 

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2014, godz. 12:57 - Agnieszka Hunicz