D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA NAUKOWEGO

 w Katedrze Psychologii Ogólnej

w Instytucie Psychologii

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • tytuł magistra i stopień naukowy doktora w zakresie psychologii,
 • doświadczenie w zakresie zaawansowanych metod analizy danych z wykorzystaniem programów Statistica, SPSS, Amos,
 • przeszkolenie w zakresie statystycznej analizy danych wielopoziomowych z wykorzystaniem programu HLM lub MPlus,
 • doświadczenie w tworzeniu lub adaptowaniu skal psychometrycznych (potwierdzone ich publikacją w czasopiśmie recenzowanym lub w Pracowni Testów Psychologicznych),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dorobek publikacyjny (przynajmniej pięć artykułów w czasopismach recenzowanych),
 • wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

            Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys zawodowy (CV) w języku polskim lub angielskim,
 3. list motywacyjny w języku polskim lub angielskim,
 4. odpis dyplomu magisterskiego z psychologii,
 5. odpis dyplomu doktorskiego z zakresu psychologii,
 6. kserokopie publikacji naukowych,
 7. dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje i szkolenia w zakresie analizy danych,
 8. kwestionariusz osobowy,
 9. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 5 maja 2014 r.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 maja 2014 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 czerwca 2014 r.

 

Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na jednoznaczne podjęcie decyzji.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  nie zapewnia mieszkań.    

 

Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Lublin, dnia  01.04.2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2014, godz. 09:37 - Agnieszka Hunicz