Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta projektu

PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w wymiarze ½ etatu

na okres od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie biura projektu oraz dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Instytucji Pośredniczącej

 • przygotowanie i przeprowadzenie czynności związanych z procesem rekrutacji uczestników projektu

 • obsługa logistyczna kursów, warsztatów i innych zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach projektu

 • aktualizowanie podstrony internetowej projektu

 • obsługa uczestników projektu

 • prowadzenie rejestru uczestników oraz kontrola frekwencji na zajęciach

 • przygotowanie - we współpracy z Kierownikiem projektu, Koordynatorami ds. wdrażania programu rozwojowego w Instytucie Filologii Słowiańskiej i Instytucie Filologii Romańskiej oraz Działem Zamówień Publicznych KUL - zamówień na towary i usługi niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu

 • archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami Instytucji Pośredniczącej.

 • przetwarzanie danych uczestników projektu oraz wypełnianie formularza PEFS i załącznika nr 2 do wniosku o płatność

 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń dla uczestników projektu

 • przygotowanie zamówień na towary i usługi niezbędne dla przygotowania i przeprowadzenia kursów, warsztatów i innych zajęć dydaktycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • dobra znajomość przepisów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • znajomość zasad dotyczących opracowania i realizacji projektów współpracy ponadnarodowej

 • co najmniej roczny staż pracy zawodowej przy realizacji projektów międzynarodowych i/lub co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel

 • dyspozycyjność (możliwość pracy w weekend)

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy

 • umiejętność współpracy w zespole

 • dokładność i sumienność

 • terminowość w wykonywaniu obowiązków

 • wysoka kultura osobista

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość struktury organizacyjnej KUL

 • doświadczenie w realizacji wielo-partnerskich projektów międzynarodowych

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych

 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 • kwestionariusza personalnego kandydata

 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni

 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141) w godz. 7.30 – 15.00

do dnia 14 lutego 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2014, godz. 09:34 - Małgorzata Mroczek