D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

(w grupie badawczej)

w Katedrze Negocjacji i Mediacji

w Instytucie Prawa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa;
 • posiadanie dorobku naukowego odpowiadającego profilowi badań naukowych prowadzonych w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL, w szczególności uwzględniającego prawo polubownego rozwiązywania sporów;
 • biegła znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie C1);
 • wskazanie publikacji w renomowanych wydawnictwach naukowych lub czasopismach naukowych;
 • co najmniej dziesięciokrotny aktywny udział w zagranicznych konferencjach, seminariach lub spotkaniach naukowych;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na zagranicznych uczelniach;
 • co najmniej 5 – letnie doświadczenie jako arbiter lub mediator w zagranicznych instytucjach;
 • członkostwo w kolegiach redakcyjnych zagranicznych czasopism naukowych;
 • deklaracja gotowości afiliowania na KUL dorobku naukowego uzyskanego w okresie pracy na tej Uczelni.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 2 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 września 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 19 lipca 2019 r.

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2019, godz. 14:09 - Katarzyna Witek