Dziekan

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków

w Instytucie Filologii Romańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii iberyjskiej lub romańskiej ze specjalnością hiszpańską,
 • posiadanie uprawnień do nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek,
 • biegła znajomość języka hiszpańskiego,
 • dobra znajomość kultury i obyczajów współczesnej Hiszpanii,
 • dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy nauczycielskiej, umiejętność prowadzenia zajęć z szeroko pojętej praktycznej nauki języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach, zajęć z cywilizacji Hiszpanii i dydaktyki szczegółowej języka hiszpańskiego, uprawnienia do certyfikowania kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego, osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, olimpiady, konkursy).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy
 4. odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra
 5. wykaz publikacji oraz szczegółowy spis dodatkowych osiągnięć naukowych bądź dydaktycznych
 6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2014 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Lublin, 18 marca 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2014, godz. 08:01 - Agnieszka Hunicz