Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków

w Instytucie Filologii Romańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. Z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii romańskiej lub stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa, specjalność językoznawstwo stosowane,
 • posiadanie uprawnień do nauczania języka francuskiego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek,
 • biegła znajomość języka francuskiego oraz drugiego języka romańskiego (hiszpański lub włoski),
 • dobra znajomość kultury i obyczajów współczesnej Francji oraz krajów frankofońskich,
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci wystąpień na konferencjach i publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa stosowanego,
 • dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy nauczycielskiej, umiejętność prowadzenia zajęć z szeroko pojętej praktycznej nauki języka francuskiego na wszystkich poziomach, w tym języka komunikacji zawodowej, oraz dydaktyki szczegółowej języka francuskiego, uprawnienia do certyfikowania kompetencji w zakresie języka francuskiego, osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, olimpiady, konkursy).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra lub dyplomu stopnia naukowego doktora,
 5. wykaz publikacji oraz szczegółowy spis dodatkowych osiągnięć naukowych bądź dydaktycznych,
 6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 30 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2014 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1października 2014 r.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Lublin, dn. 20 maja 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2014, godz. 14:39 - Agnieszka Hunicz