Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Biologii Molekularnej w Instytucie Biotechnologii KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami)oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. tytuł zawodowy magistra w zakresie biologii, biotechnologii lub ochrony środowiska,
 2. przynajmniej 4 letni staż w prowadzeniu badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, enzymologii i biologii molekularnej,
 3. znajomość technik mikrobiologicznych,
 4. doświadczenie w metodyce biologii molekularnej: inżynieria genetyczna, oczyszczanie białek, praca w układach in vitro, techniki chromatograficzne, techniki modelowania molekularnego, techniki izotopowe,
 5. doświadczenie w pracy nad oddziaływaniami międzybiałkowymi,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci powinni złożyć:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu magistra,
 5. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 6. wykaz publikacji,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin, w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2013 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2013 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Lublin, dnia 5 lipca 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2013, godz. 11:05 - Agnieszka Hunicz