Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Literatur Romańskich

w Instytucie Filologii Romańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. Z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii romańskiej o specjalizacji literaturoznawczej lub stopnia naukowego doktora w zakresie literaturoznawstwa romańskiego,
 • posiadanie uprawnień do nauczania języka francuskiego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek,
 • doświadczenie pedagogiczne w szkolnictwie wyższym
 • biegła znajomość języka francuskiego oraz drugiego języka romańskiego,
 • dobra znajomość kultury i obyczajów współczesnej Francji,
 • udokumentowany aktywność naukowa w postaci wystąpień na konferencjach, publikacji naukowych z zakresu literaturoznawstwa, udziału w projektach badawczych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra lub dyplomu stopnia naukowego doktora,
 5. wykaz publikacji oraz szczegółowy spis dodatkowych osiągnięć naukowych bądź dydaktycznych,
 6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 30 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2014 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

Lublin, dn. 20 maja 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2014, godz. 14:44 - Agnieszka Hunicz